retailings

Để định nghĩa của retailings, vui lòng truy cập ở đây.