restitched

Để định nghĩa của restitched, vui lòng truy cập ở đây.