resprouts

Để định nghĩa của resprouts, vui lòng truy cập ở đây.