resplices

Để định nghĩa của resplices, vui lòng truy cập ở đây.