resorcins

Để định nghĩa của resorcins, vui lòng truy cập ở đây.