resolv

Để định nghĩa của resolv, vui lòng truy cập ở đây.