resighted

Để định nghĩa của resighted, vui lòng truy cập ở đây.