reservice

Để định nghĩa của reservice, vui lòng truy cập ở đây.