resensitize

Để định nghĩa của resensitize, vui lòng truy cập ở đây.