repursues

Để định nghĩa của repursues, vui lòng truy cập ở đây.