repletions

Để định nghĩa của repletions, vui lòng truy cập ở đây.