rephotograph

Để định nghĩa của rephotograph, vui lòng truy cập ở đây.