repatched

Để định nghĩa của repatched, vui lòng truy cập ở đây.