reoxidiz

Để định nghĩa của reoxidiz, vui lòng truy cập ở đây.