renographic

Để định nghĩa của renographic, vui lòng truy cập ở đây.