remonetizations

Để định nghĩa của remonetizations, vui lòng truy cập ở đây.