reluctations

Để định nghĩa của reluctations, vui lòng truy cập ở đây.