relocking

Để định nghĩa của relocking, vui lòng truy cập ở đây.