reliction

Cách phát âm:  US [rɪ'lɪkʃən] UK [rɪ'lɪkʃən]
  • n.Dần; Reliction
  • WebĐất nước; Mực nước dần dần giảm xuống; Mực nước rút đi
n.
1.
sự rút lui dần dần của nước từ đất, để lại nó vĩnh viễn khô