relaunched

Để định nghĩa của relaunched, vui lòng truy cập ở đây.