reinventions

Để định nghĩa của reinventions, vui lòng truy cập ở đây.