reinjected

Để định nghĩa của reinjected, vui lòng truy cập ở đây.