regrafted

Để định nghĩa của regrafted, vui lòng truy cập ở đây.