reflations

Để định nghĩa của reflations, vui lòng truy cập ở đây.