reevoking

Để định nghĩa của reevoking, vui lòng truy cập ở đây.