redrawers

Để định nghĩa của redrawers, vui lòng truy cập ở đây.