redialled

Cách phát âm:  US [ˌriˈdaɪəl] UK [ˌriːˈdaɪəl]
  • v.Quay số lại
  • WebQuay lại nút; Chức năng quay số lại; Quay số lại
v.
1.
nhấn một hoặc nhiều nút trên một điện thoại trong một thời gian thứ hai khi bạn đang cố gắng để điện thoại ai đó