redamages

Để định nghĩa của redamages, vui lòng truy cập ở đây.