recursive

Để định nghĩa của recursive, vui lòng truy cập ở đây.