recordations

Để định nghĩa của recordations, vui lòng truy cập ở đây.