recoinages

Để định nghĩa của recoinages, vui lòng truy cập ở đây.