recoaling

Để định nghĩa của recoaling, vui lòng truy cập ở đây.