reclai

Để định nghĩa của reclai, vui lòng truy cập ở đây.