recarried

Để định nghĩa của recarried, vui lòng truy cập ở đây.