reaffixes

Để định nghĩa của reaffixes, vui lòng truy cập ở đây.