raptnesses

Để định nghĩa của raptnesses, vui lòng truy cập ở đây.