quoiting

Để định nghĩa của quoiting, vui lòng truy cập ở đây.