quintessences

Để định nghĩa của quintessences, vui lòng truy cập ở đây.