pyrrhotites

Để định nghĩa của pyrrhotites, vui lòng truy cập ở đây.