pyroxyli

Để định nghĩa của pyroxyli, vui lòng truy cập ở đây.