puzzlements

Để định nghĩa của puzzlements, vui lòng truy cập ở đây.