punggye

Để định nghĩa của punggye, vui lòng truy cập ở đây.