ptyalisms

Để định nghĩa của ptyalisms, vui lòng truy cập ở đây.