prunelles

Để định nghĩa của prunelles, vui lòng truy cập ở đây.