providences

Để định nghĩa của providences, vui lòng truy cập ở đây.