protostelic

Để định nghĩa của protostelic, vui lòng truy cập ở đây.