prosecting

Để định nghĩa của prosecting, vui lòng truy cập ở đây.