proscribers

Để định nghĩa của proscribers, vui lòng truy cập ở đây.