proptosis

Để định nghĩa của proptosis, vui lòng truy cập ở đây.