programmables

Để định nghĩa của programmables, vui lòng truy cập ở đây.